Anunț lansare proiect POCU/830/3/12/142924

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN REGIUNEA NORD-EST, în calitate solicitant și Lider de parteneriat, implementează împreună cu ASOCIAȚIA MEGLINE, în calitate de Partener 1 și ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN PROFESIUNI SOCIALE "PRO VOCAȚIE", în calitate de Partener 2,  începând cu data de 01.04.2022, proiectul Digital IMMotion-Competețe digitale pentru angajații din IMM.
Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific: 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, cod apel POCU/860/3/12, cod proiect 142924.
Durata de implementare: Din 01.04.2022 până în data de 30.09.2023, pe parcursul a 18 de luni.
Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea nivelului de cunoștinte/ competențe/ aptitudini și creșterea performanțelor profesionale pentru 320 persoane, având calitatea de angajați în întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv  din domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor și a altor măsuri relevante, inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica pieței muncii a Regiunilor Nord-Est si Sud-Est.

Grup țintă: Grupul-țintă este alcătuit din 320 persoane (angajați ce provin din întreprinderi care își desfășoară sau care intenționează să-si adapteze activitatea principală/ secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) din regiunile Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) și Sud-Est(Brăila,Buzău, Constanța, Galați, Vrancea), din care 128 femei (40%) și 32 persoane cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani (10%).
Activitățile principale:
A.1-Organizarea și derularea de programe de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei
informației și comunicațiilor, pentru angajații din sectoarele economice cu potential competitive, la nivelul regiunilor Nord-Est si Sud-Est.

A.2-Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, obținute pe căi non-formale și/sau informale, pentru angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv, la nivelul regiunilor Nord-Est și Sud-Est.

A.3-Sprijin personalizat acordat întreprinderilor care își desfașoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive pentru elaborarea și organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, la nivelul regiunilor Nord- Est și  Sud-Est.

 A.4-Organizarea și derularea unor măsuri de conștientizare a angajatorilor privind îmbunătațirea competențelor  digitale a angajaților pentru sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligentă, identificate conform SNC/ SNCDI, la nivelul regiunilor Sud-Est și Nord-Est.

A.5-Activități specific managementului de proiect (organizare, coordonare, gestiune, monitorizare, control și
evaluare).

 A.6-Asigurarea suportului pentru funcționarea de ansamblu a proiectului (decontarea cheltuielilor indirecte); măsuri de informare și publicitate privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului.

Din cele 320 de persoane care vor beneficia de programe de formare profesională în cadrul proiectului:
-34,37% din total grup țintă vor urma programe de formare pentru dobândirea cunoștințelor/competențe /aptitudini de bază(curs inițiere Operator PC)- 110 angajați
-53,12% vor beneficia de furnizarea de programa avansate(curs de specializare Asistent relații publice și comunicare-Marketing digital) 170 de angajati .
-12,5% din total grup țintă- vor beneficia de programe dedicate specialiștilor(curs de calificare-programator sisteme informatice) 40 de angajati participanți.
-evaluarea, recunoașterea și validarea cunoștințelor/competențelor abilităților specific ocupației Operator introducere, validare și prelucrare date  pentru 40 de angajați.
In plus, proiectul va contribui direct la atingerea următorilor indicatori asumați de România prin POCU:
a)    Întreprinderi sprijinite: 60 IMM-uri;
b)    Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului: 60 IMM-uri.
Bugetul proiectului:   Valoarea totală a proiectului este de 4,767,561.56  lei, din care valoarea eligibilă de proiect  este 4,767,561.56lei.
Date de contact:
Manager de proiect,  Corneliu Pricope
Email: office@unpr-rne.ro
tel: 0745/51.50.52
www.unpr-rne.ro


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cele mai Accesate Articole